انواع مختلف بازی پوکر

انواع مختلف بازی پوکر

آشنایی با انواع مختلف بازی پوکر

انواع مختلف بازی پوکر : بازیهای دارای کارتهای مشترک «Community Cards»

بازی «Texas hold’em» «تکزاس هولدم»
بازی “Omaha” «اوماها»

بازیهای اوماها و Stud در دونوع High, High/Low بازی می شوند. «بالا و بالا/پایین»

Five Card Draw «پوکر پنج کارتی – نوع رایج در کشور جمهوری اسلامی ایران»

بازیهایی کـه هر کس تنها با کارتهای خود بازی میکند. مانند:

بازی “Razz” یا «رَز»
بازی «7 Card Stud» یا «۷ دسته کارت»

انواع کم طرفداری از این بازی نیز وجوددارد کـه شامل فهرست بسیار بلندی میشود. بعضی از آن ها در زیر فهرست شده‌اند:

بازی “Pineapple” یا «آناناس»
بازی «Crazy Pineapple» یا «آناناس دیوانه»
پوکر چینی

 

انواع مختلف بازی پوکر

انواع مختلف بازی پوکر

قوانین و رتبه‌بندی دست‌ها و ورق‌ها

در بازی پوکر بهترین ۵ تایی از میان ۷ کارت«۲ برگ در دست هر بازیکن، و ۵ برگ زمین کـه متعلق بـه همه ی بازیکنان اسـت» برنده اسـت.

 

نمودار مقابل بـه ترتیب شامل بهترین دست یعنی تاپ استریت «ردیف» فلاش «Royal Flush» تا بدترین دست ممکن بش «High Card» اسـت کـه در بازی پوکر مورد استفاده قرار می گیرد. این ترتیب در روش ۵ برگی کـه در ایران مرسوم اسـت کمی متفاوت اسـت. در پوکر پنج برگی سه شماره از یک ورق از استریت برتر اسـت و رنگ همدست بهتری از فول می باشد. همچنین در بسیاری موارد در پوکر ۵ کارتی از تمام ورقها استفاده نمی شود و برای نمونه در بازی با شرکت ۵ نفر از کارتهای کمتر از ۶ استفاده نمیشود

 

تاپ استریت فلاش «royal flush»: این ترکیب بالاترین دست در رده‌بندی دستهای پوکر اسـت. پنج کارت از آس تا ۱۰ با یک خال «گشنیز، خشت، دل یا پیک»:

A♠ K♠ Q♠ J♠ ۱۰♠

 

استریت فلاش «استریت بـه معنای مستقیم یا ردیف اسـت» «straight flush»: پنج کارت پشت سر هم با یک خال «گشنیز، خشت، دل یا پیک»:

Q♥ J♥10♥9♥8♥

 

کاره ««Four of a kind» or “Quad”»: چهار شماره از یک ورق:

K♣ K♦ K♥ K♠ 9♥

 

فول «full house»: سه تا از یک شماره و دو تا از شماره دیگر:

8♣ 8♦ 8♠ K♣ K♠

 

رنگ «flush»: پنج ورق از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم:

K♠ J♠ 8♠ 4♠ 3♠

 

ردیف «straight»: پنج ورق بـه ترتیب پشت سر هم از خالهای مختلف «حتی اگر یک خال با بقیه متفاوت باشد»:

5♦ 4♥ 3♠ 2♦ A♦

 

سه «three of a kind»: سه شماره از یک ورق:

7♣ 7♥ 7♠ K♦ 2♠

 

دو پر «two pair»: دو جفت از دو ورق:

A♣ A♦ 8♥ 8♠ Q♠

 

جفت «پر» «one pair»: یک جفت از یک ورق:

9♥ 9♠ A♣ J♠ 4♥

 

بش «high card»: پنج کارت بدون هیچ گونه دسته بندی:

A♦ 10♦ 9♠ 5♣ 4♣

 

اگر چند دست دریک رده بندی قرار داشته باشند:

1: پر «pair»:اگر چند نفر پر باشند، پر بزرگ‌تر برنده اسـت.

برای مثال پر 8؛ پر 6 را می برد.

اگر دو نفر پر یک شماره باشند، کسی کـه برگ[هاي‌] دیگر «غیر پر» اش بزرگ‌تر اسـت برنده اسـت.

البته اگر جزو دو برگی کـه از زمین بیرون انداخته میشوند نباشد.

«یادآوری می شود از ۵ برگ زمین و ۲ برگ دست هر نفر، ۵ برگ برتر انتخاب میشود.

 

۲: دو پر«two pair»:

اگر چند نفر ۲پر باشند، برنده کسی اسـت کـه پر بزرگترش «top pair»از بقیه بزرگ تر باشد.

برای مثال KK 55 از QQ JJ بهتر اسـت.

اگر دو نفر دو پر یکسان باشند:

دراین حالت مسلماً ۴ برگ از ۵ برگ انتخابی هر نفر مشخص شده اسـت و یکسان اسـت، پس برگ پنجم هرکس بزرگ‌تر باشد برنده اسـت، و اگر بزرگ ترین برگ، روی زمین باشد، بازی مساوی اسـت و پولی کـه وسط اسـت، بین افراد مساوی تقسیم میشود.

مثال:دست علی ۸وA و دست سینا ۸وQ اسـت. برگهای زمین هم ۱۰٬۱۰٬۸،K،۵ اسـت.

۵ تای علی ۱۰٬۱۰٬۸٬۸،A اسـت و ۵ تای سینا ۱۰٬۱۰٬۸٬۸،K، پس علی برنده اسـت.

ولی اگر دست علی ۸و۹ و دست سینا ۸و۲ باشد، بازی مساویست، چون ۵ تایی هر دو ۱۰٬۱۰٬۸٬۸،K اسـت.

 

۳: سه «three of a kind»:

اگر چند نفر سه باشند، کسی کـه با شماره بزرگتری سه اسـت برنده اسـت.
برای مثال ۶ ۶ ۶؛ ۲ ۲ ۲ را میبرد.

 

۴: ردیف «straight»:

اگر چند نفر «ردیف» باشند، کسی کـه ردیفش از شماره بزرگتری شروع شود برنده اسـت.
برای مثال ۹ ۸ ۷ ۶ ۵؛ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ را می برد

 

۵: رنگ «flush»:

اگر چند نفر رنگ باشند، کسی کـه بزرگ ترین برگ از خال مورد نظر را دارد برنده اسـت.

برای مثال اگر زمین شامل ۸♠ ۴♠ ۳♠ باشد، کسی کـه J♠و ۲♠ دارد، کسی را کـه ۹♠ و ۸♠ دارد میبرد.

 

۶:فول«full house»:

فول شامل یک پر و یک «سه» اسـت، اگر چند نفر فول باشند، کسی کـه سه تاییش بزرگ‌تر اسـت برنده اسـت.
برای مثال J J J 3 3 از 4 4 4 A A دست بهتری اسـت.

 

۷:کاره «four of a kind»:

اگر چند نفر کاره باشند، کسی کـه با شماره بزرگتری کاره اسـت برنده اسـت.
برای مثال ۸۸۸۸؛ ۶۶۶۶ را میبرد.

 

۸:استریت فلاش «straight flush»:

اگر چند نفر استریت فلاش باشند، کسی کـه استریت فلاشش با شماره بزرگتری شروع شود برنده اسـت.
برای مثال ۳♠۴♠۵♠۶♠۷♠؛ ۲♠۳♠۴♠۵♠۶♠ را می برد.

 

انواع مختلف بازی پوکر

انواع مختلف بازی پوکر

 

نحوه توزیع ورق‌ها

در انواع Hold’em, Omaha و Five Crad Draw یک دور در جهت حرکت عقربه‌هاي‌ ساعت بین بازیکنان میچرخد.

توزیع کارت از نفر بعد از کارت‌پخش‌کن یا بُرزن شروع میشود و بـه هر نفر یک کارت داده می شود.

سپس اینکار یک دور دیگر «در Hold’em» یا سه بار دیگر «در Omaha» انجام می شود.

«در Hold’em هر نفر ۲ کارت ودر Omaha هر نفر ۴ کارت خواهند داشت»

 

روند انجام شرط‌بندی «Betting»

حداقل میزان پول لازم برای ورود بـه هر دور بازی چیپ «Big Blind» نام دارد.

نخستین نفر بعد از کارت‌پخش‌کن در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت باید نصف میزان حداقل Small Blind «در ایران بـه ان نیم گیر میگویند» را قبل از دریافت هر کارتی بپردازد و نفر بعد از وی کل مبلغ راBig Blind «در ایران بـه ان گیر میگویند».

در واقع این دو نفر وادار بـه پرداخت این مبالغ هستند.

برای اختصار از این پس از Big Blind و Small Blind بـه عنوان SB و BB یاد می شود.

 

انواع مختلف بازی پوکر

انواع مختلف بازی پوکر

 

بعد از توزیع کارت توسط کارت‌پخش‌کن، شرط‌بندی از نفر بعد از BB شروع می شود.

 

هر بازیکن برای ورود بـه بازی باید حداقل میزان BB را بپردازد یا در غیر اینصورت از ان دور بازی خارج شود و بـه اصطلاح جا برود «Fold».

 

حالت دیگر این اسـت کـه شخصی با توجه بـه پتانسیل بالای کارتهای موجود در دستش میزان شرط را افزایش دهد «توپ زدن» «Raise».

 

حداقل میزان Raise بـه اندازه یک BB اسـت.

از نظر حداکثر میزان Raise پوکر بـه سه دسته تقسیم می شود.

Limit و No-Limit و Pot Limit در نوع Limit حداکثر مبلغ افزایش همان یک BB اسـت و اینکار تا حداکثر ۴ دور انجام پذیر اسـت.

در نوع Pot Limit حداکثر بـه اندازه پولی کـه تا بـه ان لحظه در بین بازی پوت «Pot» جمع شده می توان Raise توپ زد. در نوع No Limit محدودیتی در میزان افزایش شرط نیست.

 

بعد از Raise هر بازیکنی باید بـه میزان آخرین شرط بپردازد تا بتواند در ان دور بازی شرکت کند.

برای مثال اگر دریک دور، SB برابر ۱۰ و BB برابر ۲۰ اسـت، اگر کسی مبلغ را بـه ۶۰ افزایش دهد، نفرات بعدی باید حداقل همان ۶۰ را برای حضور در بازی بپردازند.

 

مثال ۱ – تعداد افراد ۶ نفر

SB = ۱۰

BB = ۲۰

نفر اول بعد از BB جا میرود. «Fold»

نفر دوم ۲۰ دلار میپردازد. «Call»

نفر سوم ۲۰ دلار می پردازد. «Call»

نفر چهارم کـه همان نفر صاحب دیسک Dealer اسـت جا میرود. «Fold»

نفر SB چون قبلاً ۱۰ تا پرداخته اسـت، برای ادامه باید ۱۰ تای دیگر بپردازد.

 

نفر BB در این جا دارای دو انتخاب اسـت.

وی می تواند یا Check کند بـه این معنی کـه چون قبلاً ۲۰ تا پرداخته با اعلام موافقت خود با میزان شرط، ان دور شرط را می‌بندد و وارد دور بعد میشویم.

حالت دیگر این اسـت کـه وی Raise می کند کـه دراین حالت کلیه افراد باقی‌مانده، باید بـه نوبت بـه میزان ما بـه التفاوت مبلغ جدید و ۲۰ تایی کـه قبلاً پرداخته‌اند بپردازند تا قادر بـه ادامه بازی باشند.

اگر کسی مایل بـه پرداخت مبلغ اضافه نیست Fold میکند و از ان دور بازی خارج می شود ولی پولی کـه تا ان زمان در بازی گذاشته را از دست خواهد داد.

 

انواع مختلف بازی پوکر

دور اول کارتهای مشترک: سه کارت با نام Flop

بعد از پایان دور اول شرط‌بندی، ۳ کارت رو می شود.

این سه کارت متعلق بـه همه ی بازیکنان اسـت.

بـه این معنی کـه هر یک از آنان با اضافه کردن این سه کارت بـه دو کارت موجود در دست خود یک دست ۵ تایی پوکر کـه در بالا فهرست شده می‌سازد.

بعد از نمایش Flop یک دور تازه شرط‌بندی، انجام می شود.

دراین دور نفر اول برای اعلام شرط SB اسـت کـه بر اساس گردش عقربه‌هاي‌ ساعت نفرات بعدی باید بازی کنند.

بازهم مانند قبل هر بازیکن می تواند Check کند، Raise کند یا در پاسخ بـه یک Raise جا رفته یا Fold کند.

بعد از بسته شدن این دور، دور جدید کارتهای مشترک شروع میشود کـه دور دوم بحساب می آید.

 

دور دوم کارتهای مشترک: یک کارت با نام Turn یا Fourth Street

بعد از پایان دور دوم شرط‌بندی، ۱ کارت رو می شود.

این کارت نیز هم چون سه کارت قبلی متعلق بـه همه ی بازیکنان اسـت.

بـه این معنی کـه هر یک از آنان با اضافه کردن این چهار کارت بـه دو کارت موجود در دست خود و با ترکیب بهترین دست ۵ تایی از ۶ کارت کـه در بالا فهرست شده می‌سازد.

بعد از نمایش Turn یک دور تازه شرط‌بندی، انجام میشود.

دراین دور نفر اول برای اعلام شرط SB «یا نخستین نفر بعد از وی کـه در بازی حضور دارد» اسـت کـه بر اساس گردش عقربه‌هاي‌ ساعت نفرات بعدی باید بازی کنند.

 

بازهم مانند قبل هر بازیکن میتواند Check کند، Raise کند یا در پاسخ بـه یک Raise جا رفته یا Fold کند.

 

بعد از بسته شدن دور جدید کارت پایانی اشتراکی رو میشود.

 

دور سوم کارتهای مشترک: یک کارت با نام River یا Fifth Street

بعد از پایان دور سوم شرط‌بندی، ۱ کارت کـه کارت آخر اسـت رو می شود.

این کارت نیز هم چون چهار کارت قبلی متعلق بـه همه ی بازیکنان اسـت.

بـه این معنی کـه هر یک از آنان با اضافه کردن این پنج کارت بـه دو کارت موجود در دست خود و با ترکیب بهترین دست ۵ تایی از ۷ کارت کـه در بالا فهرست شده می‌سازد.

 

بعد از نمایش River یک دور تازه شرط‌بندی، انجام میشود.

دراین دور نفر اول برای اعلام شرط SB «یا نخستین نفر بعد از وی کـه در بازی حضور دارد» اسـت کـه بر اساس گردش عقربه‌هاي‌ ساعت نفرات بعدی باید بازی کنند.

 

بازهم مانند قبل هر بازیکن میتواند Check کند، Raise کند یا در پاسخ بـه یک Raise جا رفته یا Fold کند.

 

در هر دور بازی اگر افزایش شرط توسط یک بازیکن منتهی بـه جارفتن یا Fold بقیه شود، نفر باقی‌مانده برنده کلیه پولهایی اسـت کـه تا ان لحظه جمع شده‌اسـت.

 

پس از رو شده کارت آخر یا River و پس از بسته شدن دور شرط، در صورتی کـه بیش از یک نفر در بازی حضور دارند، Show Down یا دیدن دست ها اتفاق می‌افتد.

بـه این معنی کـه آخرین نفر کـه قبل از کارت آخر شرط را افزایش داده «ودر صورت عدم افزایش، SB یا نفر اول بعد از وی کـه در بازی حضور دارد» کارتهایش را رو می کند و بـه ترتیب بقیه نیز همین کار را میکنند و بهترین دست پولهای موجود را میبرد.

 

اگر دو یا چند نفر دستهای مشابه داشته باشند، Split یا تقسیم پول انجام می شود.

 

بدیهی اسـت میزان افزایش مبلغ توسط شـما بـه قدرت دست شـما در هر لحظه یا استنباط شـما از ضعف حریفتان با توجه بـه بازی وی تا ان لحظه بستگی دارد.

 

مثال 2 «No-Limit Hold’em» – تعداد افراد ۶ نفر

SB: ده دلار

BB: بیست دلار

 

نفر اول بعد از BB «علی» با دست ۳♠ 2♦ جا میرود.

«Fold» نفر دوم «بهزاد» با دست Q♥ J♥ بیست دلار می پردازد.

«Call» نفر سوم «مجید» با دست A♠ A♦ با شصت دلار افزایش شرط را بـه هشتاد دلار میرساند.

«Raise» نفر چهارم «الهام» کـه همان نفر صاحب دیسک Dealer اسـت با دست 5♠ 4♥ جا میرود «Fold».

نفر SB «روشنک» چون قبلاً 10 دلار پرداخته اسـت، برای ادامه باید 70 دلار دیگر بپردازد.

 

وی با دست K♠ Q♠ هفتاد دلار دیگر میپردازد.

نفر BB «مسعود» با دست J♠ 4♥ جا میرود. نفر اول بعد از BB کـه قبلاً جا رفته‌اسـت.

نفر دوم بعد از BB کـه قبلاً با دست Q♥ J♥ بیست دلار پرداخته‌اسـت شصت دلار دیگر می پردازد و دور شرط بندی بسته می شود.

پول موجود در Pot: دویست و 60 دلار

انواع مختلف بازی پوکر

Flop:

A♣ 9♠ 7♠

نوبت بهزاد اسـت.

وی با ترکیب A♣ 9♠ 7♠ Q♥ J♥ دست قدرتمندی نساخته‌اسـت؛ بنابر این چک میکند. مجید با ترکیب A♠ A ♦ A♣ 9♠ 7♠ دستی بسیار نیرومند تا این لحظه دارد.

 

سه آس. وی 100 دلار شرط می‌بندد.

 

روشنک با ترکیب A♣ 9♠ 7♠ K♠ Q♠ دستی قدرتمندی ندارد ولی اگر یک پیک دیگر روی زمین ظاهر شود دستی بسیار نیرومند خواهد ساخت.

وی تصمیم می گیرد 100 دلار برای دیدن کارت بعدی بپردازد.

مجدداً بازی بـه بهزاد میرسد.

وی نه دست خوبی دارد و نه امیدی برای التیام دستش دارد. وی از خیر پولی کـه تا کنون سرمایه‌گذاری کرده می‌گذرد و جا می رود.

انواع مختلف بازی پوکر

پول موجود در Pot: چهارصد و 60 دلار

Turn:

10♠

Board:

A♣ 9♠ 7♠ 10♠ . @pokertube مجید با ترکیب A♠ A ♦ A♣ 9♠ 10♠ با دیدن پیک سوم تا حدودی نگران این اسـت کـه روشنک با داشتن دو پیک در دستش بـه فلاش رسیده باشد. با اینحال وی 200 دلار شرط می‌بندد.

روشنک با ترکیب 9♠ 7♠ K♠ Q ♠10♠ دست بسیار قدرتمندی دارد. وی 200 دلار را Call می کند.

پول موجود در Pot: هشتصد و 60 دلار

 

River:

7♥

Board:

A♣ 9♠ 7♠ 10♠ 7♥

مجید با ترکیب A♠ A ♦ A♣ 7♥ 7♠ تقریبا شکست ناپذیر اسـت.

روشنک تنها باید 7♦ 7♣ داشته باشد تا با کاره هفت مجید را ببرد کـه احتمالی بسیار بعید اسـت.

مجید تمام موجودی اش را 1000 دلار دیگر باشد بـه میان میگذارد.

 

روشنک کماکان بهترین ترکیب ممکنش همان 9♠ 7♠ K♠ Q ♠10♠ اسـت.

دیدن یک Pair در کارتهای مشترک وی را نگران کرده کـه نکند مجید بـه فول هاوس رسیده باشد.

با این حال وی موجودی باقی‌مانده اش را کـه 1200 دلار دیگر اسـت را بـه میان میگذارد.

البته از موجودی وی تنها 1000 دلار دیگر بـه میان می رود «برابر با آخرین موجودی مجید» و 200 دلار برای خودش می ماند.

 

مجید با ترکیب A♠ A ♦ A♣ 7♥ 7♠ «Aces full of Sevens» روشنک را کـه دارای ترکیب 9♠ 7♠ K♠ Q ♠10♠ اسـت «Flush King high» شکست میدهد

بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد
بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد
خب بازی های‌ کارتی مانند ورق حکم پاسور و شلم و حتی بازی پوکر روزهای بد و خوب دارد اما ...
کازینوهای پوکر با رقصنده های دختر در برج های لاکچری تهران (+عکس)
کازینوهای پوکر با رقصنده های دختر در برج های لاکچری تهران (+عکس)
همانگونه کـه می‌دانید شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی و مخصوصا بازی محبوب پوکر در ایران ممنوع می‌باشد اما گقتنی ...
۱۰تجربه از فیل آیوی در مورد بازی پوکر | چرا فیل آیوی بهترین پوکر باز دنیاست؟
۱۰تجربه از فیل آیوی در مورد بازی پوکر | چرا فیل آیوی بهترین پوکر باز دنیاست؟
فیل ایوی یکی از بهترین پوکر بازان دنیا اسـت و می‌خواهیم در مورد زندگی او صحبت کنیم و از تجارب ...
آموزش بازی پوکر هفت کارته + ترفند و قوانین لازم
آموزش بازی پوکر هفت کارته + ترفند و قوانین لازم
آموزش بازی پوکر هفت کارته ۷ کارته یکی از بازی هاي‌ جذاب پوکر می‌باشد و تگزاس هولدم و اوماها هم مراحل ...
چرا باید به کارت های خود در بازی پوکر نگاه نکنیم؟ (نکات مهم در پوکر)
چرا باید به کارت های خود در بازی پوکر نگاه نکنیم؟ (نکات مهم در پوکر)
کارت های خود در بازی پوکر نام پوکر یکی از مهم‌ترین بازی هاي‌ کازینویی در دنیا اسـت کـه بسیار سودمند برای ...
دانلود ربات بازی پوکر کاملا رایگان + لینک مستقیم و بررسی انواع ربات ها در پوکر
دانلود ربات بازی پوکر کاملا رایگان + لینک مستقیم و بررسی انواع ربات ها در پوکر
پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب و پولساز کازینویی اسـت شـما در پوکر میتوانید از یک ربات استفاده کنید تا ...
۶ رازهایی که از بازی پوکر باید بدانید و راهکار های سود قطعی poker
۶ رازهایی که از بازی پوکر باید بدانید و راهکار های سود قطعی poker
poker پوکر بازی هاي‌ ایرانی یکی از جذاب ترین بازی هاي‌ کازینویی در دنیا اسـت اما این بازی رازهای مهیج ...
شرط بندی روی مسابقات پوکر فیل هلموث و دنیل نگرانو + معرفی سایت معتبر
شرط بندی روی مسابقات پوکر فیل هلموث و دنیل نگرانو + معرفی سایت معتبر
شرط بندی روی مسابقات پوکر فیل هلموث و دنیل نگرانو فیل هلموث و دنیل نگرانو دو تا از بزرگ ترین قمار ...
آموزش استراتژی جک های جیبی در بازی پوکر (استراتژی ناب پوکر)
آموزش استراتژی جک های جیبی در بازی پوکر (استراتژی ناب پوکر)
استراتژی جک های جیبی در بازی پوکر بازی پوکر یکی از بازی های‌ جذاب اسـت که می‌تواند سود بسیار خوبی بـه ...
چگونه در بازی پوکر افرادی که تقلب میکنند را پیدا کنیم ؟‌ (نکات طلایی پوکر)
چگونه در بازی پوکر افرادی که تقلب میکنند را پیدا کنیم ؟‌ (نکات طلایی پوکر)
بازی پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه با داشتن مهارت کافی میتواند بسیار سود خوبی بـه شـما ...
آیا بازی پوکر در زندگی شخصی تاثیر مثبت میگذارد یا منفی ؟‌
آیا بازی پوکر در زندگی شخصی تاثیر مثبت میگذارد یا منفی ؟‌
پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی و قمار در دنیا اسـت کـه طرفداران بسیار زیادی هم دارد این بازی ...
چگونه در پوکر کارتی حرفه ای شویم ؟‌ (رازهای بازی پوکر کارتی)
چگونه در پوکر کارتی حرفه ای شویم ؟‌ (رازهای بازی پوکر کارتی)
پوکر یکی از زیباترین بازی های‌ کازینویی و در حین حال سود اورترین و پر چالش ترین بازی های‌ کازینویی ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی