اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی

پیشبینی هاي‌ فوتبالی یکی از حذاب ترین روش هاي‌ پیشبینی و شرط بندی اسـت و علاوه بر استراتژی هاي‌ مناسب میتواند راهی پولساز برای شـما باشد در ادامه با اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی سایت برترین بی را دتبال نمایید. 

 

ترفند محموع اسیایی در پیش بینی فوتبال 

بـه گزارش برترین بی این حالت هاي‌ شرط بندی بـه دو صورت “مجموع” و “مجموع آسیایی” مشخص میگردند کـه به طور خلاصه بـه شکل زیر قابل تشخیص هستند:برای ورود بـه سایت معتبر شرط بندی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

اگر شماره ضریب ضریب فاقد اعشار باشد و یا اعشار ان بـه شکل ۰,۵ باشد از حالت مجموع استفاده شده اسـت. مانند ضریب ۲؛ ۳ و یا ۴ کـه فاقد اعشار هستند و یا ۱,۵ ؛ ۲,۵ کـه دارای اعشار ۰,۵ هستند.در صورتی کـه شماره ضریب دارای اعشار بـه صورت ۰,۲۵ و یا ۰,۷۵ باشد مجموع آسیایی خوانده میشود. بـه عنوان نمونه در ۱,۲۵ یا ۱,۷۵ از مجموع آسیایی استفاده شده اسـت.

 

در حالی کـه اعداد ضریب با اعشار ۰,۵ باشد شرط بندی در حالت برد و باخت صورت می‌گیرد و بازگشت شرط وجود نخواهد داشت. در ادامه چند نمونه از حالت مجموع را مرور خواهید کرد.

 

بالای دو گل در شرط بندی

این حالت یعنی اگر بازی در وقت قانونی بدون گل باشد و یا مجموعا تنها ۱ گل زده شود شرط باخت حساب می‌گردد ولی اگر در وقت قانونی ۲ گل یا بیشتر از ان زده شود برد حساب می‌شود.دراین حالت اگر مسابقه در طول وقت قانونی خود بدون گل تمام شود و یا در مجموع تنها ۱ گل زده شود شرط برد حساب خواهد شد ولی اگر در وقت قانونی ۲ گل یا بیشتر زده شود باخت حساب میگردد.

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

مجموع گل دو تیم در وقت قانونی بالای ۲,۵

در صورتی کـه بازی در طول وقت قانونی بدون گل یا با ۱ گل و یا با ۲ گل بـه اتمام برسد شرط باخت ارزیابی میشود ولی اگر در مجموع ۳ گل و یا بیشتر زده شود شرط برنده خواهد بود.

 

مجموع گل دو تیم در وقت قانونی پایین ۲,۵

اگر مسابقه در وقت قانونی بدون گل یا با ۱ گل و یا ۲ گل بـه اتمام برسد شرط برد ارزیابی میگردد ولی اگر در مجموع ۳ گل و یا بیشتر زده شود نتیجه شرط باخت می باشد.

 

مجموع بالای ۲

اگر بازی در طول وقت قانونی بدون گل باشد یعنی مجموع گل ها ۰ باشد و یا تنها ۱ گل زده شود نتیجه شرط باخت خواهد بود.اگر در مجموع ۲ گل زده شود شرط برگشت خواهد خورد.اگر بیش از ۲ گل بـه ثمر برسد شرط برنده خواهد بود.برای ورود بـه سایت معتبر شرط بندی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

مجموع پایین ۲

اگر در طول وقت قانونی بازی بدون گل باشد “یعنی ۰ گل” یا تنها ۱ گل زده شود نتیجه شرط باخت اسـت.اگر در مجموع ۲ گل بـه ثمر برسد شرط برگشت می‌خورد.اگر بیش از ۲ گل زده شود شرط برنده خواهد بود.

مجموع بالای ۳

اگر در بازی گلی بـه ثمر نرسد و تعداد گل ها مجموعا ۰ گل باشد یا تنها ۱ و یا ۲ گل زده شده باشد شرط برنده اسـت.اگر در مجموع ۳ گل زده شود شرط برگشت خواهد خورد.اگر بیش از ۳ گل بـه ثمر برسد نتیجه شرط باخت می‌باشد.

 

راهنمای پیش بینی مجموع و مجموع آسیایی

در مجموع آسیایی اعداد دارای اعشار به‌ صورت ۰,۲۵ و یا ۰,۷۵ هستند کـه دراین حالت نتیجه شرط میتواند بـه حالت هاي‌ زیر باشد:در مجموع آسیایی نیز مانند هندیکپ آسیایی دوبل شماره بـه جز خود شماره ۰,۲۵ دارای حالت بالا و پایین اسـت.

 

برای تنظیم این حالت ها می‌توانیم ۰,۲۵ را بـه ضریب اضافه کنیم و یا تا حالت بالا را بدست بیاوریم و یا این کـه ۰,۲۵ را از ضریب کم کنیم تا حالت پایین بدست بیاید. بـه عنوان نمونه در ضریب ۱,۲۵ حالت بالا ۱,۵ و حالت پایین ۱ می‌باشد یا مثلاً در نمونه اي دیگر در ضریب ۰,۷۵ حالت بالا ۱ و حالت پایین ۰,۵ اسـت.

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

مجموع آسیایی بالای ۰,۲۵

این حالت تنها وضعیتی در مجموع آسیایی اسـت کـه حالت بالا و پایین را نمی‌توان بر ان اعمال کرد. دراین شرط اگر تعداد گل زده ۰ باشد نتیجه شرط باخت اسـت و اگر ۱ و یا تعداد بیشتری گل زده شود شرط برنده خواهد بود.با اضافه و کم کردن ۰,۲۵ میتوان حالت بالای این شماره را در ۱ و حالت پایین ان را در ۰,۵ بدست آورد.

 

اگر بازی بدون گل باشد در هر حالتی شرط بازنده حساب می‌شود.در صورتی کـه ۱ در بازی ۱ گل زده شود بـه ازای حالت پایین نیمی ازشرط برد حساب می‌شود و نیز بـه ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می‌خورد.اگر مجموعا بیش از ۱ گل بـه ثمر برسد در ازای هردو حالت بالا و پایین شرط برنده حساب میگردد.

مجموع آسیایی پایین ۰,۷۵

با اضافه کرد و کم نمودن ۰,۲۵ می‌توانیم حالت بالای شماره را در ۱ و حالت پایین را در ۰,۵ بدست بیاوریم.اگر در بازی گلی زده نشود بطوریکه مجموع گل زده ۰ باشد شرط برنده حساب می‌گردد.در صورتی کـه ۱ گل بـه ثمر برسد در ازای حالت پایین شرط نیم برد حساب می‌گردد و همچنین بـه ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خواهد خورد.اگر بیشتر از ۱ گل در بازی بـه ثمر برسد، شرط در ازای هردو حالت برنده خواهد شد.

مجموع آسیایی بالای ۱,۲۵

در صورتیکه در بازی گلی زده نشود نتیجه شرط در هردو حالت بالا و پایین باخت خواهد بود.اگر تنها ۱ گل بـه ثمر برسد نیمی از شرط در ازای حالت پایین برگشت میخورد و نیمی از شرط بـه ازای حالت بالا باخت خواهد بود.در حالتی کـه بیش از ۱ گل بـه ثمر برسد در هردو حالت شرط برنده خواهد شد.

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

مجموع آسیایی پایین ۱,۲۵

در این جا نیز می‌توانیم حالت بالای ۱,۵ و حالت پایین ۱ را بدست بیاوریم.در صورتیکه در بازی گلی زده نشود و مجموع تعداد گل زده ۰ باشد، شرط بدر هردو حالت بالا و پایین برنده اسـت.اگر در مجموع تنها ۱ گل بـه ثمر برسد آنگاه در ازای حالت بالا شرط نیم برد حساب میگردد و نیم دیگر بـه ازای حالت پایین برگشت خواهد خورد.

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

بهترین سایت پیش بینی فوتبال

طبق بررسی هاي‌ بهترین سایت پیشبینی سیگاری بت اسـت در حالتی کـه بیشتر از ۱ گل زده شود در ازای هردو حالت بالا و پایین شرط حساب خواهد شد و برای ورود بـه سایت معتبر شرط بندی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

شرط بندی فوتبال در جام جهانی قطر 2022 +‌ بررسی تیم ها و ضرایب قهرمانی
شرط بندی فوتبال در جام جهانی قطر 2022 +‌ بررسی تیم ها و ضرایب قهرمانی
خب برسیم بـه یکی از مهم‌ترین تورنمنت هاي‌ موجود در فوتبال دنیا یعنی جام جهانی ۲۰۲۲ کـه این بار در ...
فرم پیش بینی دیدار پرتغال و مقدونیه مقدماتی جام جهانی قطر 2022
فرم پیش بینی دیدار پرتغال و مقدونیه مقدماتی جام جهانی قطر 2022
یاران رونالدو در دیدار امشب بسیار بازی حساسی دارند و به مصاف مقدونیه میروند که این تیم تونست ایتالیا را ...
نحوه شرط بندی روی تیم تورینو در سری آ ایتالیا + تاریخچه و بررسی تیم
نحوه شرط بندی روی تیم تورینو در سری آ ایتالیا + تاریخچه و بررسی تیم
تیم تورینو در سری آ ایتالیا تورینو یکی از تیم هاي‌ میان جدول لیگ برتر فوتبال ایتالیا اسـت کـه تاریخچه بسیار ...
چگونه در شرط بندی فوتبال فقط ببریم؟ (بررسی انواع اصطلاحات و ترفندها)
چگونه در شرط بندی فوتبال فقط ببریم؟ (بررسی انواع اصطلاحات و ترفندها)
آموزش شرط بندی فوتبال شرط بندی فوتبال یکی از روش هاي‌ درامد زایی از پیشبینی هاي‌ فوتبالی اسـت و میتواند برای ...
نحوه ارزیابی فرم تبانی پیش بینی فوتبال و ایجاد درآمد ۵۰ میلیونی
نحوه ارزیابی فرم تبانی پیش بینی فوتبال و ایجاد درآمد ۵۰ میلیونی
فرم تبانی پیش بینی فوتبال پیشبینی فوتبالی یکی از روش هاي‌ درآمد زایی از اینترنت اسـت کـه بـه اسانی و با ...
نتیجه دقیق دیدار لیورپول و منچستر یونایتد لیگ برتر انگلیس با ضرایب بالا
نتیجه دقیق دیدار لیورپول و منچستر یونایتد لیگ برتر انگلیس با ضرایب بالا
نتیجه دقیق دیدار لیورپول منچستر یونایتد در هفته جدید بـه مصاف یاران محمد صلاح می روند کـه این بازی بسیار حساس ...
پیش بینی فوتبال و برنامه ی زمانی برای شرط بندی و درآمد ۱۰۰ میلیونی
پیش بینی فوتبال و برنامه ی زمانی برای شرط بندی و درآمد ۱۰۰ میلیونی
پیش بینی فوتبال و برنامه ی زمانی پیشبینی فوتبال یکی از روش های‌ بسیار عالی برای موفقیت در شرط بندی اسـت ...
ترفند یکجا parlay و ایجاد درآمد ۵۰ میلیونی در پیش بینی فوتبال (استراتژی پارلی)
ترفند یکجا parlay و ایجاد درآمد ۵۰ میلیونی در پیش بینی فوتبال (استراتژی پارلی)
ترفند یکجا parlay و ایجاد درآمد ۵۰ میلیونی یکجا parlay یکی از ترفند هاي‌ برد در پیشبینی فوتبال اسـت کـه میتواند ...
معرفی ۱۰ تا از بهترین تیم های پریمیر لیگ انگلیس ویژه شرط بندی فوتبال Premier League
معرفی ۱۰ تا از بهترین تیم های پریمیر لیگ انگلیس ویژه شرط بندی فوتبال Premier League
بهترین تیم های پریمیر لیگ انگلیس ویژه شرط بندی فوتبال Premier League پریمر لیگ یا همان لیگ برتر انگلیس فوتبال بزرگترین ...
آیا پیش بینی فوتبال میتواند شغل همیشگی باشد یا نه؟
آیا پیش بینی فوتبال میتواند شغل همیشگی باشد یا نه؟
پیش بینی های‌ فوتبالی و ورزشی یکی از منابع سود و درامد از بازی های‌ اینترنتی اسـت و میتواند سرمایه ...
معرفی بهترین گزینه های پیش بینی ورزشی و فوتبالی (کاملا رایگان)
معرفی بهترین گزینه های پیش بینی ورزشی و فوتبالی (کاملا رایگان)
برای موفقیت در پیشبینی هاي‌ ورزشی و درصدهای پیروزی بالا نیاز اسـت کـه سود خوبی و مهارت کافی را دراین ...
پیش بینی فوتبال با موبایل راحت تر است یا لپ تاپ ؟‌ (+معرفی سایت معتبر)
پیش بینی فوتبال با موبایل راحت تر است یا لپ تاپ ؟‌ (+معرفی سایت معتبر)
پیشبینی های‌ فوتبالی یکی از بهترین روش های‌ درامد زایی در سایت های‌ شرط بندی و پیشبینی اسـت و موبایل ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی