اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی

پیشبینی هاي‌ فوتبالی یکی از حذاب ترین روش هاي‌ پیشبینی و شرط بندی اسـت و علاوه بر استراتژی هاي‌ مناسب میتواند راهی پولساز برای شـما باشد در ادامه با اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی سایت برترین بی را دتبال نمایید. 

 

ترفند محموع اسیایی در پیش بینی فوتبال 

بـه گزارش برترین بی این حالت هاي‌ شرط بندی بـه دو صورت “مجموع” و “مجموع آسیایی” مشخص میگردند کـه به طور خلاصه بـه شکل زیر قابل تشخیص هستند:برای ورود بـه سایت معتبر شرط بندی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

اگر شماره ضریب ضریب فاقد اعشار باشد و یا اعشار ان بـه شکل ۰,۵ باشد از حالت مجموع استفاده شده اسـت. مانند ضریب ۲؛ ۳ و یا ۴ کـه فاقد اعشار هستند و یا ۱,۵ ؛ ۲,۵ کـه دارای اعشار ۰,۵ هستند.در صورتی کـه شماره ضریب دارای اعشار بـه صورت ۰,۲۵ و یا ۰,۷۵ باشد مجموع آسیایی خوانده میشود. بـه عنوان نمونه در ۱,۲۵ یا ۱,۷۵ از مجموع آسیایی استفاده شده اسـت.

 

در حالی کـه اعداد ضریب با اعشار ۰,۵ باشد شرط بندی در حالت برد و باخت صورت می‌گیرد و بازگشت شرط وجود نخواهد داشت. در ادامه چند نمونه از حالت مجموع را مرور خواهید کرد.

 

بالای دو گل در شرط بندی

این حالت یعنی اگر بازی در وقت قانونی بدون گل باشد و یا مجموعا تنها ۱ گل زده شود شرط باخت حساب می‌گردد ولی اگر در وقت قانونی ۲ گل یا بیشتر از ان زده شود برد حساب می‌شود.دراین حالت اگر مسابقه در طول وقت قانونی خود بدون گل تمام شود و یا در مجموع تنها ۱ گل زده شود شرط برد حساب خواهد شد ولی اگر در وقت قانونی ۲ گل یا بیشتر زده شود باخت حساب میگردد.

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

مجموع گل دو تیم در وقت قانونی بالای ۲,۵

در صورتی کـه بازی در طول وقت قانونی بدون گل یا با ۱ گل و یا با ۲ گل بـه اتمام برسد شرط باخت ارزیابی میشود ولی اگر در مجموع ۳ گل و یا بیشتر زده شود شرط برنده خواهد بود.

 

مجموع گل دو تیم در وقت قانونی پایین ۲,۵

اگر مسابقه در وقت قانونی بدون گل یا با ۱ گل و یا ۲ گل بـه اتمام برسد شرط برد ارزیابی میگردد ولی اگر در مجموع ۳ گل و یا بیشتر زده شود نتیجه شرط باخت می باشد.

 

مجموع بالای ۲

اگر بازی در طول وقت قانونی بدون گل باشد یعنی مجموع گل ها ۰ باشد و یا تنها ۱ گل زده شود نتیجه شرط باخت خواهد بود.اگر در مجموع ۲ گل زده شود شرط برگشت خواهد خورد.اگر بیش از ۲ گل بـه ثمر برسد شرط برنده خواهد بود.برای ورود بـه سایت معتبر شرط بندی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

مجموع پایین ۲

اگر در طول وقت قانونی بازی بدون گل باشد “یعنی ۰ گل” یا تنها ۱ گل زده شود نتیجه شرط باخت اسـت.اگر در مجموع ۲ گل بـه ثمر برسد شرط برگشت می‌خورد.اگر بیش از ۲ گل زده شود شرط برنده خواهد بود.

مجموع بالای ۳

اگر در بازی گلی بـه ثمر نرسد و تعداد گل ها مجموعا ۰ گل باشد یا تنها ۱ و یا ۲ گل زده شده باشد شرط برنده اسـت.اگر در مجموع ۳ گل زده شود شرط برگشت خواهد خورد.اگر بیش از ۳ گل بـه ثمر برسد نتیجه شرط باخت می‌باشد.

 

راهنمای پیش بینی مجموع و مجموع آسیایی

در مجموع آسیایی اعداد دارای اعشار به‌ صورت ۰,۲۵ و یا ۰,۷۵ هستند کـه دراین حالت نتیجه شرط میتواند بـه حالت هاي‌ زیر باشد:در مجموع آسیایی نیز مانند هندیکپ آسیایی دوبل شماره بـه جز خود شماره ۰,۲۵ دارای حالت بالا و پایین اسـت.

 

برای تنظیم این حالت ها می‌توانیم ۰,۲۵ را بـه ضریب اضافه کنیم و یا تا حالت بالا را بدست بیاوریم و یا این کـه ۰,۲۵ را از ضریب کم کنیم تا حالت پایین بدست بیاید. بـه عنوان نمونه در ضریب ۱,۲۵ حالت بالا ۱,۵ و حالت پایین ۱ می‌باشد یا مثلاً در نمونه اي دیگر در ضریب ۰,۷۵ حالت بالا ۱ و حالت پایین ۰,۵ اسـت.

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

مجموع آسیایی بالای ۰,۲۵

این حالت تنها وضعیتی در مجموع آسیایی اسـت کـه حالت بالا و پایین را نمی‌توان بر ان اعمال کرد. دراین شرط اگر تعداد گل زده ۰ باشد نتیجه شرط باخت اسـت و اگر ۱ و یا تعداد بیشتری گل زده شود شرط برنده خواهد بود.با اضافه و کم کردن ۰,۲۵ میتوان حالت بالای این شماره را در ۱ و حالت پایین ان را در ۰,۵ بدست آورد.

 

اگر بازی بدون گل باشد در هر حالتی شرط بازنده حساب می‌شود.در صورتی کـه ۱ در بازی ۱ گل زده شود بـه ازای حالت پایین نیمی ازشرط برد حساب می‌شود و نیز بـه ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می‌خورد.اگر مجموعا بیش از ۱ گل بـه ثمر برسد در ازای هردو حالت بالا و پایین شرط برنده حساب میگردد.

مجموع آسیایی پایین ۰,۷۵

با اضافه کرد و کم نمودن ۰,۲۵ می‌توانیم حالت بالای شماره را در ۱ و حالت پایین را در ۰,۵ بدست بیاوریم.اگر در بازی گلی زده نشود بطوریکه مجموع گل زده ۰ باشد شرط برنده حساب می‌گردد.در صورتی کـه ۱ گل بـه ثمر برسد در ازای حالت پایین شرط نیم برد حساب می‌گردد و همچنین بـه ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خواهد خورد.اگر بیشتر از ۱ گل در بازی بـه ثمر برسد، شرط در ازای هردو حالت برنده خواهد شد.

مجموع آسیایی بالای ۱,۲۵

در صورتیکه در بازی گلی زده نشود نتیجه شرط در هردو حالت بالا و پایین باخت خواهد بود.اگر تنها ۱ گل بـه ثمر برسد نیمی از شرط در ازای حالت پایین برگشت میخورد و نیمی از شرط بـه ازای حالت بالا باخت خواهد بود.در حالتی کـه بیش از ۱ گل بـه ثمر برسد در هردو حالت شرط برنده خواهد شد.

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

مجموع آسیایی پایین ۱,۲۵

در این جا نیز می‌توانیم حالت بالای ۱,۵ و حالت پایین ۱ را بدست بیاوریم.در صورتیکه در بازی گلی زده نشود و مجموع تعداد گل زده ۰ باشد، شرط بدر هردو حالت بالا و پایین برنده اسـت.اگر در مجموع تنها ۱ گل بـه ثمر برسد آنگاه در ازای حالت بالا شرط نیم برد حساب میگردد و نیم دیگر بـه ازای حالت پایین برگشت خواهد خورد.

اموزش استراتژی مجموع آسیایی در شرط بندی فوتبالی تضمینی

بهترین سایت پیش بینی فوتبال

طبق بررسی هاي‌ بهترین سایت پیشبینی سیگاری بت اسـت در حالتی کـه بیشتر از ۱ گل زده شود در ازای هردو حالت بالا و پایین شرط حساب خواهد شد و برای ورود بـه سایت معتبر شرط بندی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

پیش بینی فوتبالی آیا غیر قانونی است و جزو قمار حساب میشود؟
پیش بینی فوتبالی آیا غیر قانونی است و جزو قمار حساب میشود؟
پیش بینی های فوتبالی جزو جذاب ترین و پردرامد ترین روش های شرط بندی در ایران و در اصل در ...
ورود به سایت معتبر فینیتو بت معتبر در زمینه پیش بینی و بازی های کازینویی
ورود به سایت معتبر فینیتو بت معتبر در زمینه پیش بینی و بازی های کازینویی
فینیتو بت یکی از سایت های‌ معتبر شرط بندی اسـت که می‌تواند بـه شما سود بسیار خوبی بدهد در ادامه ...
آموزش شرط بندی روی بازی پنالتی + ترفند ۵۰ میلیونی در بازی پنالتی
آموزش شرط بندی روی بازی پنالتی + ترفند ۵۰ میلیونی در بازی پنالتی
آموزش شرط بندی روی بازی پنالتی بازی پنالتی یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی و اینترنتی اسـت که همانگونه جذاب اسـت ...
آموزش شرط بندی بر روی لیگ های فوتبال اروپای شرقی ( چک٬اوکراین٬مجارستان)
آموزش شرط بندی بر روی لیگ های فوتبال اروپای شرقی ( چک٬اوکراین٬مجارستان)
آموزش شرط بندی بر روی لیگ های فوتبال اروپای شرقی در لیگ هاي‌ فوتبال اروپای شرقی بـه دیدارهای حساس می‌رسیم کـه ...
۱۰ گزینه تضمینی برد در پیش بینی فوتبال + بهترین آپشن های شرط بندی
۱۰ گزینه تضمینی برد در پیش بینی فوتبال + بهترین آپشن های شرط بندی
۱۰ گزینه تضمینی برد در پیش بینی فوتبال شرط بندی و پیش بینی های‌ فوتبالی یکی از مهم‌ترین و بهترین روش ...
ترفند های شرط بندی فوتبال که نمیخواهند شما بدانید!! (کاملا تضمینی)
ترفند های شرط بندی فوتبال که نمیخواهند شما بدانید!! (کاملا تضمینی)
ترفند های شرط بندی فوتبال پیشبینی ها و شرط بندی هاي‌ فوتبالی یکی از نشانه هاي‌ پولسازی در بازی هاي‌ اینترنتی ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی