معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT

معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT

SPIT اسپیت نام نوعی بازی کارتی و پاسور اسـت کـه جذابیت بسیاری در دورهمی ها و حتی درامد زایی دارد در ادامه با معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی پاسور اسپیت 

بازی اسپیت یک بازی دو نفره اسـت. بازیکنان روبروی یک دیگر می نشینند. برای انجام این بازی، شـما بـه یک دسته کارت ۵۲تایی استاندارد نیاز دارید. کارت‌ها به طور مساوی بین دو بازیکن تقسیم میشوند. یعنی هر بازیکن ۲۶ کارت خواهد داشت.

معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT

بازیکنان ۲۶ کارتی را کـه دارند باید به‌ صورت رو بـه پایین دریک ردیف ۵بخشی در مقابل خود بچینند. بـه هر بخش، یک پایل می گویند. از سمت چپ، بخش اول «پایل اول» دارای یک کارت، بخش دوم «پایل دوم» دارای ۲ کارت، بخش سوم «پایل سوم» دارای ۳ کارت، بخش چهارم «پایل چهارم» دارای ۴ کارت و بخش پنجم «پایل پنجم» دارای پنج کارت خواهد بود.

 

بازیکن ابتدا باید ۵ کارت را به‌صورت رو بـه پایین بر روی میز قرار دهید.

 

سپس از سمت چپ، از دومین کارت «از پایل دوم» شروع می کند و تا کارت سمت راست، بر روی هر کدام یک کارت قرار می دهد. یعنی بر روی چهار کارت سمت راست، هر کدام یک کارت گذاشته میشود.

 

پس از ان بازیکن از سومین کارت از سمت چپ «از پایل سوم» شروع میکند و شروع می کند بر روی هر کارت، یک کارت دیگر قرار می دهد و بـه سمت راست می رود. یعنی بر روی سه کارت سمت راست، هر کدام یک کارت دیگر گذاشته می شود.

 

معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT

فرآیند گفته شده دوباره بدین شکل تکرار میشود کـه اینبار، بازیکن از چهارمین کارت از سمت چپ «از پایل چهارم» شروع می کند و شروع می کند بر روی هر کارت، یک کارت دیگر قرار میدهد و بـه سمت راست می رود. یعنی بر روی دو کارت سمت راست، هر کدام یک کارت دیگر گذاشته میشود.ودر آخر، بازیکن برای بار آخر، یک کارت دیگر را بر روی نخستین کارت از سمت راست «پایل پنجم» می گذارد.

معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT

هردو بازیکن با کارت‌هاي‌ خود اینکار را انجام میدهند. بـه کارت‌هایي کـه باقی می ماند، اسپیت پایل می گویند. بازیکنان بالاترین کارت بر روی هر پایل را رو بـه بالا می کنند.

 

هدف از انجام بازی این اسـت کـه نخستین بازیکنی باشید کـه کارت‌هایتان را تمام میکنید.

 

در حین انجام بازی، کارت‌هایي کـه یک رتبه بالاتر یا یک رتبه پایینتر دارند، بر روی یک دیگر بازی میشوند.

 

توجه داشته باشید کـه کارت آس «تک»؛ کارت شاه و کارت ۲ را بـه یک دیگر وصل می کند.

 

در شروع بازی، هر بازیکن باید بالاترین کارت بر روی اسپیت پایل خودرا به‌ صورت رو بـه بالا، در وسط میز قرار دهد.

 

کارت‌هاي‌ بازیکنان بـه ۳ روش می توانند جابه‌جا شوند.

 

معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT

هر کارتی در بالای هر کدام از پنج پایل، میتواند بر روی یکی از کارت‌هاي‌ وسط بازی شود، بـه شرطی کـه رتبه‌ي کارت نسبت بـه رتبه کارت مقصد «کارتی کـه در وسط میز دیده می شود»؛ یا یکی بالاتر باشد یا یکی پایینتر.

معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT

بالاترین کارت بر روی پایل بازیکنان می تواند بـه یک پایل کـه خالی مانده اسـت، منتقل شود. پایلی کـه تمام کارت‌هایش بازی شوند، خالی می ماند.

 

کارت‌هایي کـه باهم هم‌رتبه هستند و رنک برابر دارند، میتوانند در پایل‌ها بر روی هم قرار بگیرند. یعنی اگر برای مثال بر روی پایل سوم یک کارت عدد ۹ بودو بر روی پایل دوم هم یک کارت عدد ۹ بود، میتوانید کارت عدد ۹ روی پایل سوم را بردارید و روی کارت عدد ۹ روی پایل دوم بگذارید.

 

دراین بازی، نوبت وجود ندارد. یعنی هردو بازیکن هم زمان بازی میکنند. بازیکنان باید تا حدی کـه ممکن اسـت با سرعت بازی کنند.اگر بـه مرحله‌اي برسند کـه هیچ کدام از بازیکنان قادر بـه بازی کردن با یک کارت نباشند.

 

کارت بازیکنان در بازی اسپیت

بازیکنان از اسپیت پایل خود، یک کارت را به‌صورت رو بـه بالا بـه وسط میز اضافه می کنند. کارت‌ها را بازیکنان بر روی کارت‌هاي‌ وسط میز قرار میدهند. یعنی در تمام طول بازی در وسط میز، فقط دو دسته کارت وجود خواهد داشت.

معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT

کارت‌هاي‌ 5 پایلزمانی کـه یک بازیکن تمام کارت‌هاي‌ ۵ پایل خودرا بازی کرد، باید دستش را روی یکی از دسته کارت‎‌هاي‌ وسط میز بگذارد. ان دسته کارت، برای ان بازیکن خواهد شد و دور بعدی را باید با ترکیب ان کارت‌ها و کارت‌هاي‌ اسپیت پایل خود بازی کند. از آنجایی کـه دراین بازی، برای برنده شدن باید کارت‌هاي‌ خودرا تمام کرد، پس بازیکنی کـه زودتر کارت‌هاي‌ پایل خودرا تمام می کند بهتر اسـت بر روی دسته کارتی کـه کارت کمتری دارد، دستش را بگذارد.

 

هردو بازیکن باید کارت‌هاي‌ خودرا باهم ترکیب کنند و بر بزنند. بازیکنی کـه کارت‌هاي‌ پایل خودرا تمام کرده اسـت، کارت‌هاي‌ دسته کارت و کارت‌هاي‌ اسپیت پایل را برای خود باهم بر میزند و بازیکن دیگر باید کارت‌هاي‌ دسته کارتش، کارت‌هاي‌ اسپیت پایل و کارت‌هاي‌ باقیمانده در ۵ پایل رابا هم بر بزند.

 

ترفند برد در بازی اسپیت

زمانی کـه یک بازیکن، ۱۵ کارت یا کمتر از ۱۵ کارت داشته باشد، پایل‌ها را تا زمانی می تواند بسازد کـه کارت‌هایش تمام شوند. بنابر این این بازیکن دیگر اسپیت پایلی نخواهد داشت. از این رو، در وسط میز، تنها یک دسته کارت وجود خواهد داشت کـه ان را بازیکن دیگر استارت میزند.

معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT

زمانی کـه فقط یک دسته کارت مرکزی وجود داشته باشد و یک بازیکن تمام کارت‌‌هاي‌ پایل‌هاي‌ خودرا بازی کند، دسته کارت مرکزی بـه بازیکن بازنده خواهد رسید. اگر بازیکنی کـه تمام کارت‌‌هاي‌ پایل‌هاي‌ خودرا بازی کرده اسـت، دیگری کارتی نداشته باشد، برنده بازی خواهد بود.

 

قوانین بازی کارتی اسپیت

اگر بازیکنان کارتی در اسپیت پایل خود نداشته باشند و فقط پایل‌ها در جلویشان قرار گرفته باشند، باید نوبتی بازی کنند و هر بازیکن در نوبت خود یک کارت بازی کند.

 

از طرفی، اگر بازیکنان کارتی در اسپیت پایل خود نداشته باشند و دیگر با کارت‌هاي‌ پایل‌هاي‌ خود نیز نتوانند بازی کنند، ان دور از بازی تمام خواهد شد و دو بازیکن باید سریع یکی از دسته کارت‌هاي‌ مرکزی را انتخاب کنند.

 

اگر دو بازیکن، هردو یک دسته کارت را انتخاب کردند،

بازیکنی کـه زودتر انتخاب کرده اسـت و با دستش دسته

کارت را پوشانده اسـت، ان دسته کارت را برخواهد داشت.

معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT

ما دراین پست، تمام قوانین بازی اسپلیت، اصطلاحاتی کـه دراین بازی بازیکنان بـه کار می برند، نحوه برگزاری بازی، نحوه انجام بازی، نحوه برنده شدن و تمام جزئیات دیگر ان را توضیح دادیم. امیدواریم از این مقاله خوشتان بیاید.

 

ورود به سایت معتبر بازی های کارتی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی هاي‌ کارتی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و اگر از یادگیری بازی اسپیت لذت بردید، پیشنهاد می کنیم دیگر بازی‌هاي‌ کارتی دورهمی را کـه در سایت بخت آموزش دادیم، مطالعه نمایید. ممنونیم کـه تا پایان آموزش همراه ما بودید.

آموزش بازی کارتی اندر بهار + ترفند و قوانین لازم
آموزش بازی کارتی اندر بهار + ترفند و قوانین لازم
آموزش بازی کارتی اندر بهار بازی کارتی اندر بهار یک بازی پاسور و ورق بسیار سود اور هست کـه در کشور ...
8 بازی کارتی پاسور آسان برای یادگیری + ترفند و قوانین لازم
8 بازی کارتی پاسور آسان برای یادگیری + ترفند و قوانین لازم
بازی کارتی پاسور آسان برای یادگیری بازی هاي‌ کارتی ورق و پاسور در ایران ودر تمامی دنیا بسیار در دورهمی ها ...
آموزش بازی کارتی اوپن ۲۱ + ترفند و قوانین لازم open21
آموزش بازی کارتی اوپن ۲۱ + ترفند و قوانین لازم open21
open21 اوپن بیست و یک یکی از بازی هاي‌ جذاب کارتی اسـت کـه سود خوبی بـه شـما بدهد در ادامه ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی