نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر

نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر

نحوه بازی Chess شطرنج

بازی Chess شطرنج یکی از بازی هاي‌ جذاب فوق العاده اسـت و میتواند درامد خوبی از این بازی داشته باشید در ادامه با نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

اموزش بازی شطرنج 

بازی شطرنج توسط 2 بازیکن کـه در روبروی یک دیگر می نشینند، انجام میشود. صفحه شطرنج با مربع‌هاي‌ سیاه و سفید از گوشه سمت راست پایین، موقعیت گذاری می شود.ردیف دوم از سمت شـما و از سمت رقیب، با استفاده از مهره‌ي پیاده «Pawn» پر می شود.

نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر

از سمت چپ اگر شروع کنیم،

در ردیف اول بـه ترتیب مهره‌هاي‌ رُخ

«rook»؛ اسب «knight»؛ فیل «bishop»

؛ وزیر «queen»؛ شاه «king»؛ فیل «bishop»؛

اسب «knight»؛ رخ «rook» قرار میگیرند.

 

مهره‌هاي‌ یکی از بازیکنان سفید و مهره‌هاي‌ بازیکن مقابل او مشکی اسـت. بازیکن مقابل شـما مهره‌هایش را باید طوری قرار دهد کـه انگار در مقابل مهره‌هاي‌ شـما آینه قرار داده شده اسـت. بنابر این وزیرهای دو بازیکن و شاه‌هاي‌ دو بازیکن دقیقا در برابر یک دیگر قراردارند.

 

هدف از بازی شطرنج

قصد بازیکن از انجام بازی شطرنج این اسـت کـه مهره‌ي شاه بازیکن مقابل خودرا بگیرید «capture». بازیکن اینکار را می تواند از طریق حرکت دادن مهره‌هاي‌ خود انجام دهد.مهره‌هایي کـه با یک دیگر تفاوت دارند، بـه روش‌هاي‌ مختلفی نیز حرکت میکنند.

نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر

مهره‌ي شاه میتواند یک خانه در هر جهتی حرکت کند.

یعنی یک خانه بـه جلو، یک خانه بـه راست، یک خانه بـه چپ، یک خانه بـه عقب، به‌ صورت مورب یک خانه بـه گوشه سمت راست بالا، به‌ صورت مورب یک خانه بـه گوشه سمت چپ بالا، به‌ صورت مورب یک خانه بـه گوشه سمت راست پایین، به‌ صورت مورب یک خانه بـه گوشه سمت چپ پایین، حرکت‌هاي‌ مجاز مهره‌ي شاه هر بازیکن اسـت.

 

نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر

مهره‌ي وزیر، میتواند هر تعداد خانه‌اي در هر جهتی حرکت کند. یعنی هر تعداد خانه بـه جلو، هر تعداد خانه بـه راست، هر تعداد خانه بـه چپ، هر تعداد خانه بـه عقب، به‌ صورت مورب هر تعداد خانه بـه گوشه سمت راست بالا، به‌ صورت مورب هر تعداد خانه بـه گوشه سمت چپ بالا، به‌ صورت مورب هر تعداد خانه بـه گوشه سمت راست پایین، به‌صورت مورب هر تعداد خانه بـه گوشه سمت چپ پایین، حرکت‌هاي‌ مجاز مهره‌ي وزیر هر بازیکن اسـت.

نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر

مهره‌ي فیل می تواند هر تعداد خانه‌اي را بـه شکل مورب حرکت کند. یعنی به‌صورت مورب هر تعداد خانه بـه گوشه سمت راست بالا، به‌ صورت مورب هر تعداد خانه بـه گوشه سمت چپ بالا، به‌صورت مورب هر تعداد خانه بـه گوشه سمت راست پایین، به‌صورت مورب هر تعداد خانه بـه گوشه سمت چپ پایین، حرکت‌هاي‌ مجاز مهره‌ي فیل هر بازیکن اسـت.

 

حالت اول، ابتدا دو خانه بـه جلو، یا عقب، یا راست و یا چپ، سپس یک خانه عمود بر حرکت قبلی داشته باشد.

 

شکل یا حالت دوم، ابتدا یک خانه بـه جلو، یا عقب، یا راست و یا چپ، سپس دو خانه عمود بر حرکت قبلی داشته باشد.

 

مهره اسب، تنها مهره‌اي اسـت کـه می تواند از روی مهره‌هاي‌ دیگر حرکت کند.

نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر

مهره رخ می تواند بـه جلو یا عقب یا راست یا چپ، هر تعداد حرکتی داشته باشد.

 

مهره ی بازی شطرنج

مهره‌ي پیاده میتواند یک خانه بـه سمت جلو حرکت کند. اما نخستین حرکتی کـه مهره‌ي پیاده میتواند انجام دهد، یک یا دو خانه بـه سمت جلو باشد. اما از حرکت دوم بـه بعد، فقط یک خانه بـه سمت جلو می تواند باشد.

 

وقتی یک مهره یک حرکت انجام می دهد، و حرکتش بر روی خانه‌ي یکی از مهره‌هاي‌ رقیب بـه پایان می رسد، بازیکن در اصطلاح مهره رقیب را می گیرد و ان را از صفحه بازی حذف می کند.مهره‌هاي‌ پیاده نمی توانند مهره‌‌اي را کـه دقیقا در جلوی ان‌ها قرار دارد را بگیرند.

 

پیاده‌ها میتوانند مهره‌اي را کـه به‌ صورت مورب در مقابل ان‌ها قرار دارد را بگیرند. دقت داشته باشید کـه تنها در صورتی مهره‌ي پیاده میتواند به‌ صورت مورب یک خانه بـه جلو حرکت کند کـه در خانه‌ي مقصد، مهره‌ي رقیب قرار داشته باشد. بـه این یک حمله عادی میگوییم.

نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر

نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر

بازی با حرکت مهره سفید شروع می شود. هر بازیکن در هر نوبت خود می تواند یکی از مهره‌هایش را حرکت دهد و فقط با ان مهره یک حرکت مجاز انجام دهد.هدف از حرکت دادن مهره‌ها توسط بازیکنان این اسـت کـه در نهایت بتوانند شاه بازیکن رقیب را بگیرند.

 

وقتی یک بازیکن، یک حرکتی را انجام میدهد ودر نتیجه بازیکن قادر اسـت در حرکت بعدی، شاه بازیکن مقابل را بزند، باید اعلام کند کیش «check». یعنی بگوید کیش.

 

برای مثال فرض کنید بازیکن سفید، مهره اسب خودرا حرکت میدهد ودر یک خانه قرار میگیرد. این مهره در خانه‌اي قرار گرفته اسـت کـه اگر بازیکن در نوبت بعدی خود، یک مهره بـه راست و سپس دو مهره بـه جلو برود، میتواند شاه سیاه را بگیرد. بنابر این اکنون باید بگوید “کیش” «تصویر زیر را مشاهده کنید.»

 

وقتی یک بازیکن کیش را اعلام می کند، بازیکن مقابل باید سعی کند مهره‌ي شاه خودرا از خطر خارج کند. این بازیکن می تواند بـه چند روش این مهره را از خطر خارج نماید.

نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر

همچنین می تواند با حرکت دادن یک مهره‌ي دیگر، مقابل مهره‌ي رقیب را بلوکه «blockade» و مسدود کند.

یا این کـه مهره‌اي کـه شاهِ وی را تهدید می کند با حرکت دادن یکی از مهره‌هایش، بگیرد و حذف کند.

همچنین زمانی کـه یک بازیکن، یک حرکتی را انجام می دهد ودر نتیجه بازیکن قادر اسـت.

در حرکت بعدی، شاه بازیکن مقابل را بزند و بازیکن مقابل نیز

بـه هیچ شکلی قادر بـه نجات دادن شاه خود نیست، بازیکن

باید اعلام کند مات «checkmate». یعنی بگوید مات.

بازیکنی کـه بگوید مات، برنده بازی خواهد بود.

 

قوانین بازی شطرنج

مهره‌ي شاه نمیتواند حرکتی را انجام دهد کـه خودش را در کیش قرار دهد.

 

اگر بازیکن نتواند حرکتی انجام دهد کـه مهره‌ي شاه را در موقعیت کیش قرار ندهد، بازی مساوی خواهد شد «draw».

 

اگر یک مهره‌ي پیاده بتواند تمام مسیر تخته را طی کند و بـه ردیف اول رقیب خود برسد، مهره‌ي پیاده می تواند بـه هر مهر‌ه‌اي ارتقا پیدا کند «Pown Promotion». برای مثال میتواند بـه وزیر یا شاه ارتقا پیدا کند.

 

اگر هیچ مهره‌اي در میان رخ و شاه یک بازیکن قرار نداشته باشد، مهره‌ي شاه میتواند دو خانه بـه سمت رخ برود. و رخ میتواند بـه طرف دیگر شاه برود. این موضوع بـه عنوان قلعه گیری «Castling» شناخته میشود.

 

قلعه گیری تنها زمانی می تواند انجام شود، کـه پیش از ان رخ و شاه هیچ حرکت دیگری نکرده باشند. یعنی حرکت قلعه گیری، نخستین حرکت مهره‌هاي‌ شاه و رخ باشد. همچنین مهره‌ي شاه نباید با قلعه گیری در موقعیت کیش قرار بگیرد یا این کـه از موقعیت کیش عبور کند.

 

انواع مهره های پیاده در شطرنج

زمانی کـه مهره‌ي پیاده دو خانه در نخستین حرکت خود، حرکت می کند، اگر مهره‌ي پیاده رقیب قادر باشد کـه با حرکت یک خانه بـه سمت چپ یا راست، ان مهره را بگیرد، مهره‌ي پیاده رقیب می تواند با یک حرکت مورب و قرار گرفتن در پشت مهره‌ي پیاده، ان را از صفحه بازی حذف کند. این موضوع به عنوان حرکت ان پاسان «En-Passan» شناخته میشود.

نحوه بازی Chess شطرنج و میزان درآمد بالای ۵۰ میلیون + معرفی سایت معتبر

مهره‌ي پیاده رقیب یک حرکت حمله عادی انجام میدهد و ان مهره را بیرون می‌اندازد. یعنی لازم نیست مهره‌ي رقیب بـه خانه‌ي مهره پیاده برود بلکه هم زمان کـه بـه یک خانه مورب در مقابلش می رود، ان مهره را بیرون می‌اندازد.

 

در تصویر سمت چپ، دو مهره‌ي پیاده سفید در ردیف دوم قراردارند و هنوز حرکتی نکرده‌اند. بازیکن قصد دارد، مهره سمت چپ را در نخستین حرکتش، 2 خانه جلو ببرد.

 

درون تصویر وسط می بینیم کـه مهره سفید سمت چپ، 2 خانه بـه جلو رفته اسـت ودر کنار مهره پیاده بازیکن مقابل قرار گرفته اسـت. و مهره سیاه توانایی حرکت بـه راست و گرفتن مهره سفید را دارد. پس در این جا حرکت ان پاسان رخ می دهد. مهره سیاه با حرکت ان پاسان در پشت مهره پیاده سفید قرار خواهد گرفت.داخل تصویر سمت راست می بینیم کـه مهره پیاده سیاه در خانه پشت مهره پیاده سفید قرار گرفته اسـت و مهره پیاده سفید حذف شده اسـت.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید . حرکت ان پاسان باید دقیقا پس از این کـه مهره پیاده رقیب، دو خانه بـه جلو حرکت کرد، انجام شود.دقت داشته باشید کـه حرکت ان پاسان در بازی شطرنج، یک حرکت اختیاری اسـت، مگر این کـه بازیکن هیچ حرکت دیگری را قادر نباشد انجام دهد.

 

کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی