۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

بازی تخت نرد

بازی کازینویی جذاب تخت نرد یکی از بازی های‌ جذاب اینترنتی اسـت که درسال های‌ گذشته در دورهمی ها هم بسیار این بازی محبوب بوده در ادامه با ۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!! سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

بهترین ترفند برای برد در بازی تخت نرد 

معرفی بازی تخته نرد کازینو یک بازی رومیزی اسـت که برای اولین بار در لاس وگاس در کازینو O’Sheas انجام شد ، فکر میکنم در ماه مه 2010. این بازی مدت زیادی طول نکشید. از نمایندگی ها پرسیدم چه اتفاقی افتاده اسـت و آنها گفتند این کار خوب نیست. وب سایت رسمی سابق بازی نیز ناپدید شده اسـت ، بنابراین من فکر میکنم شانس شما برای یافتن این بازی در آنجا دیگر چندان خوب نیست.

۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

طرح بازی شبیه یک طرف تخته نرد اسـت. دو قطعه روی تخته قرار می‌گیرد و هدف این اسـت که تاس ها را بچرخانید و انها را در یک حرکت روی نوار حرکت دهید ، و در دو تا سه از تخته خارج کنید. شرط ها و قوانین خاص در زیر توضیح داده شده اسـت.

 

استراتژی برد در بازی تخت نرد

Jump Bar : نوار بین تخته داخلی و تخته بیرونی. هدف از اولین رول این اسـت که هر دو قطعه را از روی نوار پرش عبور دهد.

نکات : مثلث هایی که قطعات بـه جلو حرکت می‌کنند.

نوار بیرون : نوار در طرف دیگر تخته بیرونی. هدف رول دوم/سوم این اسـت که هر دو قطعه را از نوار بیرون ببرند.

تخته بیرونی : شش نقطه در سمت چپ نوار پرش.

پرش : این شرط برنده میشود اگر هر دو مهره در یک رول روی نوار منتقل شوند.

بیرون : این شرط برنده اسـت اگر بتوان هر دو مهره را در دو رول از صفحه جدا کرد یا سه رول اگر هر دو رول اول دو نفره باشد.

دو نفره : شرط بندی روی تعداد و نوع پرتاب دو نفره.

شرط بندی Jump and Out باید برابر باشد.

 

قوانین بازی تخت نرد

بازی با دو قطعه روی چیزی که بازی آن را “نقطه 1” می نامد ، شروع می شود که دو نقطه از نوار فاصله دارد.بازیکنان شرط بندی خود را انجام میدهند.دو تاس توسط تیرانداز تعیین شده پرتاب میشود.

۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

هر قطعه بـه تعداد نقاط مربوط بـه رول جداگانه دو تاس منتقل میشود. بـه عنوان مثال ، اگر تیرانداز 4 و 5 بکشد ، یک قطعه 4 امتیاز و قطعه دیگر 5 امتیاز حرکت میکند.

 

اگر بازیکن رول دو برابر کند ، هر قطعه را مطابق رول هر قالب حرکت می دهد. این برخلاف تخته نرد معمولی اسـت ، جایی که بازیکن 2 برابر رول هر قالب را حرکت می دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد دو نفره بـه قانون 8 مراجعه کنید.

 

هدف اولین رول این اسـت که هر دو قطعه را از روی نوار پرش عبور دهد. در صورت موفقیت ، شرط پرش برنده خواهد شد.تیرانداز تاس را دوباره می اندازد.قطعه ای که در پیش اسـت تعداد نقاط رول بزرگ تر را جابجا می کند. قطعه ای که بـه تخته نزدیک تر اسـت ، تعداد نقاط رول کوچکتر را جابجا میکند. اگر هر دو مهره از بالای نوار خارج شوند ، شرط Out برنده میشود.

 

انواع قطعات لازم برای بردن بازی تخت نرد

اگر بازیکن در رول اول یا دوم دو برابر کند ، اگر قطعاتی هنوز روی تخته باشد یا بازیکنی شرط دو نفره را وارد کند ، رول سوم بـه او داده میشود.اگر آخرین شرط پرش یا بیرون منجر بـه برد شود و تیرانداز بخواهد بـه رول خود ادامه دهد ، قوانین 2 تا 9 تکرار می شود ، مگر این که مهره های‌ “نقطه 2” حرکت کنند.

۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

اگر آخرین شرط Jump یا Out منجر بـه برد شود و تیرانداز بخواهد بـه رول خود ادامه دهد ، قوانین 2 تا 9 تکرار میشود ، مگر این که مهره های‌ “نقطه 3” حرکت کنند.

 

اگر آخرین شرط Jump یا Out منجر بـه برد شود و تیرانداز بخواهد بـه رول خود ادامه دهد ، قوانین 2 تا 9 تکرار میشود ، مگر این که مهره های‌ “نقطه 4” حرکت کنند.اگر آخرین شرط Jump یا Out منجر بـه برد شود و تیرانداز بخواهد بـه رول خود ادامه دهد ، قوانین 2 تا 9 تکرار میشود ، مگر این که مهره های‌ “نقطه 5” حرکت کنند.

 

اگر بعد از هر شرط بندی دو نفره ، تیرانداز تصمیم گرفت دیگر شلیک نکند ، ممکن اسـت تاس را رد کند. تیرانداز بعدی با مهره ها در “نقطه 1” شروع می شود.شرط بندی Winning Jump و Out با توجه بـه نقطه شروع بـه شرح زیر پرداخت میشود.

 

Jump and Out Pay Table
نقطه پرش شرط شرط خارج
1 3 تا 5 1 بـه 1
2 2 بـه 1 1 بـه 1
3 3 بـه 1 4 بـه 1
4 10 بـه 1 5 بـه 1
5 40 بـه 1 9 بـه 1

۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

شرط بندی دو نفره با توجه بـه تعداد دونفره در هر امتیاز پرداخت میکند. در زیر جدول پرداخت دو شرط بندی آمده اسـت.

میز پرداخت دو نفره
رویداد کشور
سه نفره 100 بـه 1
دو برابر دو برابر 20 بـه 1
دو دو برابر غیر مساوی 3 بـه 1
همه ی ي بقیه ضرر – زیان
تحلیل و بررسی

 

۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

جدول بازگشت شرط بندی 1 امتیاز
نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 0.6 25 0.694444 0.416667
باختن -1 11 0.305556 -0.305556
جمع 36 1.000000 0.111111

 

جدول بازگشت شرط بندی 2 امتیازی
نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 2 16 0.444444 0.888889
باختن -1 20 0.555556 -0.555556
جمع 36 1.000000 0.333333

۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

جدول برگشت 3 شرطی پرش شرط
نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 3 9 0.250000 0.750000
باختن -1 27 0.750000 -0.750000
جمع 36 1.000000 0.000000

 

جدول بازگشت شرط بندی 4 امتیاز
نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 10 4 0.111111 1.111111
باختن -1 32 0.888889 -0.888889
جمع 36 1.000000 0.222222

 

جدول بازگشت 5 امتیاز شرط بندی
نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 40 1 0.027778 1.111111
باختن -1 35 0.972222 -0.972222
جمع 36 1.000000 0.138889

 

۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

جدول بازگشت شرط بندی 1 امتیاز
نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 1 18733 0.401513 0.401513
باختن -1 27923 0.598487 -0.598487
جمع 46656 1.000000 -0.196974

۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

جدول بازگشت شرط بندی 2 نقطه ای
نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 1 12572 0.269462 0.269462
باختن -1 34084 0.730538 -0.730538
جمع 46656 1.000000 -0.461077

 

جدول بازگشت شرط بندی 3 نقطه ای
نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 4 8441 0.180920 0.723680
باختن -1 38215 0.819080 -0.819080جمع 46656 1.000000 -0.095400

 

۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 5 5582 0.119642 0.598208
باختن -1 41074 0.880358 -0.880358
جمع 46656 1.000000 -0.282150

 

جدول بازگشت 5 شرط بندی شرط بندی
نتیجه کشور ترکیبات احتمال برگشت
پیروزی 9 3497 0.074953 0.674576
باختن -1 43159 0.925047 -0.925047
جمع 46656 1.000000 -0.250472

 

بازیکن باید شرط مساوی روی شرط Jump و Out بگذارد. بنابراین ، س relevantال مربوطه این اسـت که میانگین بازدهی دو شرط چقدر اسـت؟ جدول زیر بازده هر شرط بندی برای هر امتیاز و همچنین متوسط ​​بازده را خلاصه می کند

.

 

1 0.111111 -0.196974 -0.042931
2 0.333333 -0.461077 -0.063872
3 0.000000 -0.095400 -0.047700
4 0.222222 -0.282150 -0.029964
5 0.138889 -0.250472 -0.055791

 

۱۰ ترفند جادویی در بازی تخت نرد که برد شما را تضمین میکند!!

سه نفره 100 216 0.004630 0.462963
دو برابر دو برابر 20 540 0.011574 0.231481
دو دو برابر غیر مساوی 3 2700 0.057870 0.173611
همه ی ي بقیه -1 43200 0.925926 -0.925926
جمع 46656 1.000000 -0.057870

 

بهترین شرط بندی در بازی شرط بندی Jump and Out روی امتیاز 4 با 3.00٪ مزیت خانه اسـت. اگر باید بازی کنید ، پیشنهاد میکنم فقط روی آن شرط بندی کنید. اگر باید سایر امتیازات را شرط بندی کنید ، سعی کنید شرط بندی های‌ شما با مزیت خانه رابطه منفی داشته باشد.

 

ورود به سایت معتبر بازی تخت نرد

طبق بررسی هایی که دشتیم بهترین سایت بازی تخت نرد را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و همچنین توجه داشته باشید که شرط بندی Jump و Out در نقطه 1 دارای دومین امتیاز برتر 4.29٪ اسـت. اگر بـه تنهایی بازی می کنید ، منطقی اسـت که در صورت داشتن گزینه ، تاس را بـه خودتان منتقل کنید ، شرط بندی نقطه 1 را تکرار کنید ، نه این که با 6.39٪ تخفیف از شرط بندی 2 امتیاز روبرو شوید پس برای ورود بـه سایت معتبر کافستس که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

برچسب‌ها:
چگونه در بازی شرطی تخت نرد پول پارو کنیم ؟‌ (بهترین استراتژی رایگان تخت نرد)
چگونه در بازی شرطی تخت نرد پول پارو کنیم ؟‌ (بهترین استراتژی رایگان تخت نرد)
بازی شرطی تخت نرد بازی تخت نرد یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه میتواند سود خوبی بـه شـما بدهد ...
آدرس سایت معتبر بازی تخت نرد شرطی با بونوس ۳۰۰ هزارتومانی بعد ثبت نام
آدرس سایت معتبر بازی تخت نرد شرطی با بونوس ۳۰۰ هزارتومانی بعد ثبت نام
همانطور که می دانید بازی تخت نرد یکی از بازی های‌ قدیمی و بسیار مهیج کازینویی اسـت و میتواند سود ...
سایت بازی کازینو آنلاین | 10 تا از بازی های تخته ای بهمراه ترفند و قوانین
سایت بازی کازینو آنلاین | 10 تا از بازی های تخته ای بهمراه ترفند و قوانین
سایت بازی کازینو آنلاین بازی های‌ تخته ای یکی از بازی های‌ بسیار جذاب کازینویی اسـت و علاوه بر سود های‌ ...
ورود به سایت معتبر بازی تخت و نرد + 25 میلیون برد در بازی تخت نرد بعد ثبت نام
ورود به سایت معتبر بازی تخت و نرد + 25 میلیون برد در بازی تخت نرد بعد ثبت نام
بازی تخت نرد یکی از بازی هاي‌ بسیار مهم و قدیمی و بسیار محبوب اسـت و میتواند یک سود بسیار ...
کسب درآمد تضمینی از بازی تخت نرد | ترفندهایی برای برد در بازی تخت نرد آنلاین
کسب درآمد تضمینی از بازی تخت نرد | ترفندهایی برای برد در بازی تخت نرد آنلاین
کسب درآمد تضمینی از بازی تخت نرد بازی تخت نرد یکی از قدیمی‌ترین بازی هاي‌ کازینویی اروپا و جواهیر شوروی بوده ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی