نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم {Dead Man’s Draw}

نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم {Dead Man’s Draw}

Dead Man’s Draw یا همان بازی زیر خاکی یکی از بازی هاي‌ فکری و بسیار محبوب ایرانی اسـت کـه امروزه طرفداران زیادی هم پیدا کرده اسـت در ادامه با نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم Dead Man’s Draw سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

روش بازی زیر خاکی کارتی 

خب برسیم بـه بازی جذاب زیرخاکی کـه بسیار محبوب اسـت و بازی زیرخاکی یک بازی کارتی پر از تعلیق اسـت کـه در ان هر بازیکن در نقش یک جوینده ي اشیای گرانبها، با یکی یکی رو کردن کارت هاي‌ گنج تلاش می کند تا بیشترین گنج را بـه دست آورد.

نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم {Dead Man’s Draw}

هر کارت تازه اي کـه رو کند اگر متفاوت باشد، گنجش را افزون می کند و اگر تکراری باشد هرچه از زیر خاک درآورده بوده از چنگش می ستاند و نوبتش را هم می سوزاند.

 

بررسی کارت ها در بازی زیر خاکی

تمام کارت هاي‌ با شماره ٢ بـه همراه یک کارت سکه با شماره ٤ را جدا کرده «درمجموع ١٠ کارت» بُر بزنید و بـه عنوان دسته کارت هاي‌ سوخته بـه پشت وسط میز قرار دهید.

 

٥٠ کارت باقی مانده را بُر بزنید و بـه عنوان دسته ي کارت زیرخاکی بـه پشت در وسط میز قرار دهید «بین این دو دسته فاصله کافی بگذارید». یک بازیکن را بـه شکل تصادفی انتخاب کنید تا بازی را شروع کند و بعد از او بازی بـه شکل نوبتی پیش می‌رود.

 

برای بازی پیشرفته؛ کارت هاي‌ انگشتری را بُر بزنید و بـه هر بازیکن ٢ کارت بدهید تا بعد از بررسی یکی را انتخاب کرده و دیگری را بسوزاند. قابلیت انگشتری کـه هر بازیکن انتخاب کند تا پایان بازی اعمال می شود. کارت هاي‌ انگشتری همیشه در طول بازی باید بـه رو باشند.

نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم {Dead Man’s Draw}

بازیکنی کـه نوبت اوست باید از روی دسته ي کارت هاي‌ زیرخاکی یک کارت کشیده و ان را بـه رو در منطقه ي گنج قرار دهد. هر کارتی کـه رو می شود بلافاصله باید قابلیتش اعمال شود.

 

ادامه؛ بازیکن تا زمانیکه بخواهد می تواند کارت رو کند و بـه همین شکل ادامه دهد «قابلیت هر کارت جدیدی کـه رو شود نیز اعمال می شود».اما اگر کارتی کـه رو می کند مشابه یکی از کارت هایي باشد کـه قبلا رو کرده.

 

بلافاصله می سوزد و نوبتش تمام می شود و تمام کارت هایي کـه رو کرددر دسته ي کارت هاي‌ سوخته قرار می گیرد «قابلیت کارتی کـه باعث سوختنش شده اعمال نمی شود».

 


بیشتر بخوانید:  راهنمای بازی ایرانی حقه + ترفند و قوانین لازم HOAX


 

جمع اوری کارت ها در بازی زیر خاکی 

گرد آوری؛ بازیکن می تواند بـه جای رو کردن کارت جدید «و خطر سوختن» کارت هایي کـه رو کرده بوده را جمع کند. برای اینکار تمام کارت هایي کـه در
منطقه ي گنج رو کرده را برداشته و جلوی خود «در زمین خودش» قرار می دهد.نکته ۱ :هر بازیکن باید کارت هاي‌ موجود در زمین خودرا بـه جداسازی نوع ان جدا کند و ان ها را بـه ترتیب عددی از کم بـه زیاد «شماره کمتر پایین» بچیند.

نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم {Dead Man’s Draw}

نکته ۲ :زمین هر بازیکن باید برای بازیکنان دیگر قابل دیدن باشد!

نکته ۳ :هر زمان کارتی از زمین خود یا بازیکن دیگری بر می دارید، باید بالاترین شماره کارت نوع مورد نظر «کارت رویی» را بردارید.

 

برای چیدمان اولیه بازی زیرخاکی باید تمام کارت‌هاي‌ با شماره ٢ بـه همراه یک کارت سکه با شماره ۴ را جدا کرده و ان‌ها را بر بزنید. این کارت‌ها بـه عنوان دسته کارت‌هاي‌ سوخته بـه پشت ودر وسط میز قرار میگیرند.

 

۵٠ کارت باقی مانده را نیز بر بزنید و بـه عنوان دسته کارت‌هاي‌ زیرخاکی بـه پشت در وسط میز قرار دهید. نکته مهم این اسـت کـه بین دو دسته کارت فاصله بگذارید.

 

بررسی بازیکنان در زیر خاکی

یک بازیکن بـه شکل تصادفی باید انتخاب شده و بازی را شروع کند. بعد از او، بازی بـه شکل نوبتی بـه ترتیب ادامه پیدا می کند.

 

نکته: برای بازی پیشرفته باید کارت‌هاي‌ انگشتری را بر زده و بـه هر بازیکن ٢ کارت بدهید تا بعد از بررسی یکی از کارت‌هاي‌ انگشتری را برای خود انتخاب کند. هر یک از کارت‌هاي‌ انگشتری قابلیت ویژه‌اي بـه بازیکن می دهد.

 

کـه تا انتها بازی این قابلیت وجوددارد.

شـما می توانید در بازی زیرخاکی ۲

کار انجام دهید. این ۲ کار شامل موارد زیر می شود:

 

بازیکنی کـه نوبت او اسـت، باید از روی دسته کارت‌هاي‌ زیرخاکی یک کارت کشیده و ان را بـه رو در منطقه گنج بگذارد. هر کارت در بازی زیرخاکی «بـه جز کارت‌هاي‌ سکه» قابلیت ویژه‌اي دارند کـه بعد از رو شدن، باید بلافاصله قابلیت ان‌ها اعمال شود.

نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم {Dead Man’s Draw}

بررسی کارت ها در بازی زیر خاکی

بازیکن تا وقتی کـه بخواهد می تواند کارت بکشد و اینکار را ادامه دهد اما اگر کارتی کـه رو میشود مشابه یکی از کارت‌ها رو شده در بازی باشد، او بلافاصله سوخته و نوبت او بـه اتمام میرسد. دراین زمان باید تمام کارت‌هاي‌ رو شده، سوخته و بـه دسته کارت‌هاي‌ سوخته اضافه شود.

 

بازیکن میتواند هر زمان کـه علاقه داشت، بـه جای رو کردن کارت جدید «و خطر سوختن» کارت‌هایي کـه در منطقه گنج رو کرده اسـت را جمع کند. برای انجام اینکار باید تمام کارت‌هایي کـه در منطقه گنج وجوددارد را برداشته و جلوی خودش بر روی زمین قرار بدهد تا بقیه بازیکنان بتوانند کارت‌هاي‌ وی را ببینند.

 

نکته: هر بازیکن باید کارت‌هاي‌ در زمین خودرا بـه جداسازی نوع ان‌ها از یک دیگر جدا کرده و ان‌ها را بـه ترتیب عددشان از کم بـه زیاد، بـه نحوی کـه بالاترین کارت، بیشترین امتیاز را دارد بچیند.

 

اخرین نوبت ها در بازی زیر خاکی 

نوبت یک بازیکن زمانی کـه بسوزد و یا با اتمام کارت‌هاي‌ منطقه گنج را بردارد، بـه اتمام می رسد. سپس نوبت بازیکن سمت چپ او شروع میشود و او باید نوبت خودرا با کشیدن کارت رویی دسته کارت‌هاي‌ زیرخاکی شروع کند.

نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم {Dead Man’s Draw}

وقتی یک بازیکن در نوبت خود آخرین کارت دسته زیرخاکی را رو کند و بعد از ان نوبتش رابا سوختن و یا گرد آوری کارت‌ها تمام کند، بازی بـه اتمام میرسد.سپس وقت امتیاز شماری اسـت. امتیاز هر بازیکن برابر اسـت با مجموع بالاترین شماره هر نوع از کارت‌هایي کـه جمع کرده اسـت.

 

بـه عنوان مثال اگر کارت‌هاي‌ یک بازیکن بـه شرح زیر باشد:

سکه: ۴ – ۶ – ۷
اسطرلاب: ۲ – ۷
مار: ۱

 

بعد از شمارش، بازیکنی کـه بیشترین امتیاز را دارد، برنده بازی اسـت. درصورت تساوی، بازیکنی کـه تعداد کارت بیشتری دارد، برنده اسـت. درصورت تساوی دوباره، تمام بازیکنان با امتیاز مساوی باهم برنده می شوند.

 

اسطرلاب

با رو شدن اسطرلاب، بازیکن باید کارت رویی از دسته کارت‌هاي‌ زیرخاکی را ببیند و سپس تصمیم بگیرد کـه می خواهد ان کارت را رو کند یا نه. اگر نخواست کارت را بـه روی دسته برگردانده و کارت‌هاي‌ منطقه گنج را گرد آوری می کند.

نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم {Dead Man’s Draw}

تپانچه

با رو شدن تپانچه، بازیکن باید یک کارت از زمین یک بازیکن دیگر را برداشته و بـه دسته کارت‌هاي‌ سوخته ان را اضافه کند. اگر رقیب کارت نداشته باشد، این قابلیت اجرا نمی شود.

 

خنجر

با رو شدن خنجر، بازیکن باید یک کارت از زمین یک بازیکن دیگر را برداشته ودر منطقه گنج قرار دهد و سپس قابلیت ان کارت را هم اجرا کند.

 

فرش

بـه کمک فرش، بازیکن اگر کارت تکراری رو کند، باید کارت‌هایي قبل از فرش را کـه رو کرده گرد آوری کند و بـه زمین خود بیاورد. دراین زمان خود کارت فرش هم می‌سوزد.

 

مار

با رو شدن مار، بازیکن باید دو کارت دیگر از دسته زیرخاکی بـه اجبار رو کند. قابلیت هر کدام از کارت‌ها نیز باید اجرا شود.نکته: اگر کارت اجباری کارتی باشد کـه قابلیت ان بازی کردن کارت دیگری اسـت، کارت بازی شده، همان کارت اجباری دوم مار خواهد بود.

 

نعل

با رو شدن نعل، بازیکن باید یک کارت از زمین خودش برداشته ودر منطقه گنج بگذارد. سپس باید قابلیت ان کارت را هم اجرا کند.

نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم {Dead Man’s Draw}

سکه

سکه قابلیت خاصی ندارد اما شماره و ارزش کارت‌هاي‌ سکه بیشتر از سایر کارت‌ها اسـت. امتیاز کارت‌هاي‌ سکه از ۴ تا ۹ اسـت اما بقیه کارت‌ها از ۲ تا ۷ هستند.قابلیت این دو کارت تنها وقتی اسـت کـه بازیکن نوبت خودرا با گرد آوری تمام کند.

 

اگر بازیکنی هم کلید و هم صندوقچه در منطقه گنج داشته باشد، بـه تعداد کارت‌هایي کـه جمع کرده، از دسته کارت‌هاي‌ سوخته کشیده و این کارت‌ها را هم بـه زمین خود اضافه می کند.

 

نقشه

با رو شدن نقشه، بازیکن باید کارت‌هاي‌ سوخته را بر زده و سپس سه کارت از روی ان بردارد و یکی را انتخاب کرده ودر منطقه گنج قرار دهد. سپس قابلیت ان کارت را هم اجرا کند. نکته، اجرای این قابلیت اجباری اسـت حتی اگر باعث سوختن بازیکن شود.

 

کارت‌هاي‌ انگشتری برای مدل پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند. در بازی پیشرفته تنها تفاوت با حالت معمولی این اسـت کـه کارت‌هاي‌ انگشتری برای بازیکنان قابلیت خاصی را میدهند. کارت‌هاي‌ انگشتری شامل موارد زیر میشوند:

 

مارگیر

صاحب این انگشتر با رو شدن کارت مار باید بلافاصله ان را از منطقه گنج برداشته ودر زمین خود قرار دهد و دیگر لازم نیست دو کارت اضافه رو کند.صاحب این انگشتر وقتی کـه تپانچه رو میکند، بـه جای سوزاندن کارت بازیکن، ان کارت را بـه دسته کارت‌هاي‌ منطقه گنج اضافه میکند.

 

تیغ زن

صاحب این انگشتر با رو شدن خنجر، میتواند از هر دسته‌اي کـه میـــخواهد کارت بدزدد، حتی اگر از ان دسته در منطقه گنج کارت داشته باشد ودر این حالت نمی‌سوزد.

نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم {Dead Man’s Draw}

مال دوست

صاحب این انگشتر زمانی کـه صندوقچه و کلید رابا هم جمع کند، دو برابر کارت‌هایي کـه گرد آوری کرده از دسته کارت‌هاي‌ سوخته کارت می کشد.

 

زرگر

صاحب این انگشتر در پایان بازی اگر کارت سکه در زمین خود داشته باشد، ۵ امتیاز اضافه می گیرد.

 

نقشه خوان

صاحب این انگشتر با رو شدن کارت نقشه می تواند هر کارتی را کـه میـــخواهد از کل دسته کارت‌هاي‌ سوخته انتخاب کرده ودر منطقه گنج ان را بازی کند.

 

رند

صاحب این انگشتر با رو شدن کارت نعل باید بـه جای یک کارت، دو کارت از زمین خود در منطقه گنج بازی کند و قابلیت هردو را نیز اجرا کند.

نحوه بازی کارتی زیر خاکی + ترفند و قوانین لازم {Dead Man’s Draw}

طالع بین

صاحب این انگشتر با رو شدن اسطرلاب باید بـه جای یک کارت، سه کارت از روی دسته کارت‌هاي‌ زیرخاکی ببیند و سپس با همان ترتیب کارت‌ها را برگرداند.

 

زیر خاکی را چطور آنلاین بازی کنیم؟

زیر خاکی یکی از بازی هاي‌ محبوب انلاین اسـت و طبق بررسی هایي کـه ما داشتیم دیدیم کـه حتی شـما میتونید درامد خوبی هم داشته باشید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی